Sonucu Daralt
Kategori
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3
 %  4
Yusuf Tuvalet Eğitimi Alıyor - Yusuf'un Maceraları - Pedagojik Eğitim Hikayeleri Seti 1
Yusuf, tuvaletini yapmayı öğreniyor. Öğrenirken neler yaşıyor? Haydi, Yusuf'un maceralarını okumaya başlayalım! Bakalım neler oluyor? Beni ve sana bu kitabı okuyanı dikkatle dinle. Güzel okumalar! -Kumru
24.96 TL. 26 TL.
 %  6
Yaşlı Dünyanın İnsanları
Bu kitap dünyamızın belki çok da uzak olmayan bir gelecekte başına gelmesi muhtemel bir macerayı konu alıyor. O yüzden bilim kurgu ya da distopya demek ne kadar doğru, bilmiyoruz. Çünkü çoktan böyle elim bir maceranın fitili ateşlenmiş olabilir, kim bilir. Asiler, Yaşlı Kurt ve Büyük Beyin arasındaki savaşı kim kazanacak? Yaşlı dünyanın insanları hâlâ bu dünyada yaşamaya devam edebilecek mi? Yoksa sonu gelmeyen egoları ve hırslarıyla tüm insanlığın sonunu mu getirecekler?
31.96 TL. 34 TL.
 %  4
Bize Benzer mi ? - Küçük Merve'nin Büyük Soruları 2
Ben küçükken küçücükken büsbüyük sorularım vardı... Allah neredeydi? O'nu neden göremiyordum? Ne kadar büyüktü? Nasıl görünüyordu? Aldığım, aradığım ve bulduğum cevapları; yıllarca öğrencilerimle paylaştım. Ve Neden isteyen ve merak eden her çocuğa ulaşmasın? diye düşündüm. İşte elinizdeki bu seri tam olarak böyle ortaya çıktı. Rabbini merak eden, O'nu daha da çok tanımak isteyen meraklı miniklerin sorularına verilebilecek birbirinden makul yanıtları, en anlaşılır şekilde aktarmaya çalıştığım bu serinin;
27.84 TL. 29 TL.
Tükendi
 %  5
Herkes İçin Siyer; Peygamberimiz'in (s.a.v.) Hayatı - Mekke Dönemi
Peygamber (s.a.v.) sevdalısı ve şairi olan Hassân b. Sâbit'e (r.a.), Muhammed'i övecek bir şiir oku! dediklerinde, Ben sözlerimle Muhammed'i (s.a.v.) övemem, bilakis Muhammed (s.a.v.) ile sözlerimi güzelleştirmiş olurum, demiştir. İşte Herkes İçin Siyer'in amacı, Efendimiz'in (s.a.v.) o bereketli ömrüne yapacağımız yolculukla güzelleşmek, onun hayatından kendi hayatımıza güzel hasletler aktarabilmektir... Bu kitapla umuyoruz ki Allah Resûlü (s.a.v.) hayatımızın her alanına dokunacak ve hiçbir yer kalmayac
25.65 TL. 27 TL.
 %  4
Hüzün Tesellisi; Sulvetu'l Ahzan
Ebû'l Ferec İbnu'l Cevzî'ye ait olan Sulvetu'l Ahzan bima Ruviye an Zevi'l İrfan adlı bu eser; velî ve zâhid zâtların ve özellikle sahabenin yaşamış olduğu ibret dolu güzel hikâyelerden oluşuyor. Eserin son bölümünde ise Muharrem ayı ve aşure gününün fazileti, Âdem Rabbinden kelimeleri aldı (Bakara Sûresi, 37) âyeti ile Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah ona kat kat fazlasını verir. (Bakara Sûresi, 245) âyetinin tefsiri yapılmıştır.
25.92 TL. 27 TL.
 %  5
Hakikat Bahçesi; Tasavvufta 60 Fasıl
Muhammed b. Ebubekir er-Râzî, Türk asıllı olup Rey şehrinde doğdu. Tahsilini Buhara ve Semerkant'ta tamamladı. Hanefî mezhebi fakihlerinden olan Râzî, itikadî konularda Mâtürîdî mezhebine bağlıdır. Onun en belirgin özelliklerinden biri tasavvufî yönüdür. Sadreddin Konevî ile olan dostluğu ve eserlerinde mutasavvıflar için Ehlü'l Hakīkat tâbirini kullanması tasavvufa olan ilgisini gösterir. Müellif; tevbe, mücâhede, uzlet gibi tasavvufun ana kavramlarını açıkladığı bu eseri için şunları söylemektedir; 'All
39.9 TL. 42 TL.
 %  4
Nefs Terbiyesi ve Ahlakı Güzelleştirme; Kitabü Riyazeti'n-Nefs ve Tezhibi'l-Ahlak
İmam-ı Gazâlî'nin en büyük eseri olan İhyâu Ulûmi'd-Din, her dönem Müslümanlar için ilk akla gelen başvuru kaynağı olmuş ve bu esere büyük güven duyulmuştur. İhyâu Ulûmi'd-Din, dört ana bölümden ve her bölüm de onar konudan oluşmaktadır. İhyâu Ulûmi'd-Din içinde yer alan konuların her biri, eserin orijinal anlatımı asla bozulmadan, akıcı ve duru bir dil kullanılarak çevirisi yapıldı ve başlı başına birer kitap haline getirildi. İhyâu Ulûmi'd-Din' in üçüncü bölümü olan Helak Edici Şeyler Bölümü' nün ikinci
22.08 TL. 23 TL.
 %  5
Denizler Fatihi Barbaros Hayreddin Paşa
Akdeniz'de birer güneş gibi doğmuş olan Midillili Oruç, İshak, Hızır ve İlyas kardeşler, denizciliğe merak sarıp Yavuz'un ağabeyi Korkut'tan büyük yardım görmüşlerdi. Onun ölümü üzerine Tunus taraflarına gidip fetihleriyle Cezayir'de sultanlık tahtına dek yükselmişlerdi. Muhteşem Kanunî'nin Batıda Şarlken'in İmparator olmasıyla gelişen Hıristiyan birliğini parçalaması gerekiyordu. Karada kendisi vardı ama denizlerde Andrea Doria'ya karşı çıkarabileceği bir Kaptan-ı Derya'ya ihtiyacı vardı. Bu da ancak Barba
38 TL. 40 TL.
Tükendi
 %  6
Riyazü's Salihin (3 Cilt Takım) Ciltli
Ri̇yâzü's-sâli̇hîn, asırlardır müslümanların i̇lgi̇si̇ne mazhar olan i̇slam klasi̇kleri̇nden bi̇ri̇di̇r. İçerdi̇ği̇ ayet ve hadi̇slerle vazgeçi̇lmez kaynaklarımız arasında yer alan bu eser, müelli̇fi̇ i̇mam nevevî tarafından ki̇şi̇yi̇ ahi̇rete hazırlamak, i̇yi̇ ve güzel olana yönlendi̇ri̇p kötü ve çi̇rki̇n olan davranışlardan uzak tutmak, kendi̇si̇ne i̇ç ve diş dünyasını güzelleşti̇ren edep ve ahlak i̇lkeleri̇ni̇ kazandırmak, nefsi̇ terbi̇ye edi̇p ahlaki güzelleşti̇rmek, kalpleri̇ arındırmak ve bedeni̇n he
150.4 TL. 160 TL.
Tükendi
 %  4
Siyer Usulü
Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir mükâfat vardır. Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin. (Kalem 68/3-4) Kur'ân-ı Kerîm'den sonra Resûlullah (a.s.) ile ilgili haberlerden daha güzeli yoktur. el-Kelâî (v. 634/1237) Kaynaklarının sıhhati, çeşitliliği, çokluğu ve etkisinin yapıcı sürekliliğinden dolayı Asr-ı Saâdet; bugüne nisbeten dün gibidir. Siyer; Hz. Peygamber'in (a.s.) doğumundan vefatına kadar hayatını ve hey'etini; Kur'ân, İslâmî rivâyet ve bakiyyeleri esas alarak tayîn ve tevkît bakımınd
37.44 TL. 39 TL.
 %  5
Batı'da Hz. Muhammed İmajı
Biz en fazla mesaimizi (Hz.) Muhammed'in peygamber olmadığını ispat üzerine yoğunlaştırdık. Zira o peygamber değilse Kur'an da vahiy olmayacaktı. - Norman Daniel Müslümanların Kitabı ve (Hz.) Muhammed'in peygamberlik tecrübesi o kadar iç içedir ki, biri olmaksızın diğeri asla anlaşılamaz. - Alfred Welch Dünyadaki büyük insanlardan hiç biri Muhammed kadar iftiraya uğramamıştır. - W.M.Watt Batı'da Hz. Peygamber imajına dair çok sayıda literatür üretilmiştir. İslâm'ın doğuşu dönemindeki Kilise babaları,
59.85 TL. 63 TL.
 %  6
Hutût-i Meşâhir; Bir Devre Şâhidlik (1920-1922)
Yaşar Şâdî Bey'in Osmanlı'nın son devri ile Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşamış meşhur edipleri, şâirleri, sanatkârları, din ve ilim adamları, hattatları, mühendisleri ve daha birçok ismi bir araya getirdiği bu mecmua bir kültürün içine doğmuş ve onu devam ettirmiş son neslin tutulmuş en geniş kaydı olsa gerektir. Bu defter, Mehmet Fuad Köprülü, Abdülhak Hâmid Tarhan, Bursalı Mehmed Tâhir, Şerif Ali Haydar, Kenan Rifâî, Hattat Hulûsi Efendi ve daha birçok ismin el yazılarını ihtiva etmesiyle hem bir araya
291.4 TL. 310 TL.
 %  4
İslam'ın Vizyonu
İslâm üzerine yazılmış çok sayıda eser, İslâmın çağdaş dünya ile canlı bir ilişki içinde olduğunu kabul etmektedir; fakat İslâmın gözünden âlemin nasıl göründüğünü veya onun ne olduğunu, bunların çok azı göz önünde bulundurmaktadır. Biz bu kitapta aynı zamanda İslâmî dünyaya giden kapının sırlarını açmaya ve araştırmaya çalışıyoruz. Modern ilmi zihniyetin, konuyu değerlendirmek için, çeşitli çağdaş kendini anlama tarzlarını esas alan hâkim bakış açılarından hareket etmek sûretiyle İslâmı değerlendirmeye ilg
65.28 TL. 68 TL.
 %  7
Mahremiyet; Hayatın Sırları ve Sınırları
Mesafenin eridiği, şeffaflığın ideoloji haline geldiği, ölümün bile performansa dönüştüğü bir vasatta yaşıyoruz. Kişinin kendisini sergilemek zorunda kalmadığı, kendi başına kalabildiği bir mesafeden mahrumuz. Sermayenin, enformasyonun, iletişimin hızı önünde duran hiçbir engele izin yok. Zaten bu sebeple, şeffaflık güven ile, sır da suç ile bağlantılandırılıyor. İnsanlık tarihi kadar eski bir mesele olsa da mahremiyetle ilgili bugüne has ve yeni sorunlarla karşı karşıyayız çünkü mahremiyet, mekansal, öznel
26.97 TL. 29 TL.
 %  5
İlahi Sözün Gücü; Varlık ve Bilgi Kaynağı Olarak Kur'an -1
Çağdaş İslâm düşüncesinin temel sorunları nelerdir? Çağ açacak imajinatif bir İslâm düşüncesi nasıl kurulabilir? Kur'ân ve Sünnet eksenli bir medeniyet fikri nasıl geliştirilebilir? İslâm ilim, irfan ve hikmet geleneği nasıl yenilenebilir? İslâm düşüncesi, çağa rağmen özgün bir dile nasıl kavuşabilir? Çağdaş İslâm ve Türk düşüncesinin en özgün temsilcilerinden Tahsin Görgün, bu ufuk ve zihin açıcı çalışmasında, İslâm düşüncesinin temel meselelerini çeşitli açılardan irdeliyor. Kur'ân ilimleri'nden Sünnet'i
35.15 TL. 37 TL.
Tükendi
 %  4
Aklımda Deli Sorular
Daha önce bize böyle hitap eden olmamıştı. Bir an üzülsem mi sevinsem mi bilemedim. Sanki ben değildim yıllar boyunca büyüsem, özgür olsam diye hayal kuran... Büyümek, hiç gerçekleşmeyecek düş gibiydi küçük bir kızken... Ama şimdi işte karşımda birisi gençler diye sesleniyordu. Bu yıl son senem. Aklımda deli sorular: Gittikçe genişleyen hayatın açısı nereye uzanıyor? Lisede nasıl bir genç olacağım? Yeni yüzler, yeni telaşlar sararken hayatımı ansızın değişecek miyim? Korkuyor muyum yoksa? Peki ya geleceği d
24.96 TL. 26 TL.
 %  4
Sanat Komplosu; Yeni Sanat Düzeni ve  Çağdaş Estetik 1
Jean Baudrillard, 1996da Sanat Komplosunu yayınladığında, artık çağdaş sanatın varlık nedeni kalmadığını ilan ederek sanat çevrelerinde büyük bir skandala yol açtı. Sanat, bayağılığa, atıklara, vasatlığa, değer ve ideoloji diye el koyuyor, diye yazmış, çağdaş sanatın hükümsüz olduğunu, bir hiç olduğunu belirtmişti. Bu saldırı karşısında bazı eleştirmen ve küratörler Baudrillard ismini defterlerinden sildiler; işi bilenlerse, yankılar uyandıran bu parlak skandalın şehvetli ürpertisini hissettiler yalnızca. S
24.96 TL. 26 TL.
 %  6
Osmanlı Vampirleri; Söylenceler, Etkiler, Tepkiler
Salim Fikret Kırgi, sinemada, televizyonda, edebiyatta, popüler kültürde adeta bir fenomen olan kurgusal vampirin folklorik boyutuna bakıyor. Osmanlı Vampirleri folklorik vampiri çoğunlukla Rum Ortodoks Kilisesi'ne bağlı Slav ve Grek toplulukların takip ettiği bir halk inanışı olarak tanımlayan genel eğilimin göz ardı ettiği bir noktaya eğiliyor: Folklorik vampirin ortaya çıkış yeri olan coğrafyanın büyük bölümünün, fenomenin ilk meydana çıkıp tartışılmaya başlandığı 15.-18. yüzyıllar arasında Osmanlı İmpar
31.02 TL. 33 TL.
 %  6
Boğaziçi'nde Yalılar, İnsanlar
Bir Boğaziçi Tarihi değil bu; yalıların mimarî özellikleri üzerine bir kitap da değil. Yalılardan çok, yalılarda yaşayanların kişilikleri ve hayatları üzerine bir kitap. Yapmaya çalıştığım şeyi Çelik Gülersoy´a anlattığımda Anladım, demişti; Binadan çok zina yazacaksın...Her ne kadar mimarî bir iddiası olmasa da, Boğaz ve yalılarla ilgili bir şey yazan insan, artık iyice sayıları artan yeni, beton, zevksiz yapılarla ilgilenmek istemiyor. Sonunda bina anlatmasan da, anlattığın insanların oturduğu konutlar mi
300.8 TL. 320 TL.
 %  5
Halide Edib; Türk Modernleşmesi ve Feminizm
Halide Edip, Cumhuriyet tarihinin sıradışı figürlerinden; bugüne kadar bazen örnek Türk kadnı bazen de Kemalist devrimlere ihanet eden hırslı biri olarak temsil edillegelmiş. Tartışmalı hayatı, Atatürk ile olan ideolojik anlaşmazlıkları nedeniyle, Türk resmi tarihinin dışında tutulmuş. Ayşe Durakbaşa, Halide Edip`in hayatını, Türk modernleşmesinin alternatip bir tarihini yamak amacıyla inceliyor. Cumhuriyet`in asi kızı Halide Edip`in eserlerin, özellekle de anılarını, sözkonusu modernleşmenin feminist bir b
40.85 TL. 43 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3