Yazar : Recep Ardoğan
Yayıncı : Klm Yayınları
Kategori : İman - Akaid
Fiyat: 42.75   Liste Fiyatı : 45.00
Ürün Satışta. % 5 İndirim 
Favorilere Ekle
Adet
Format : Kitap
Barkod : 9786059907187
Yayın Tarihi : 2016-04-20
Yayın Dili : Türkçe
Baskı Sayısı : 1.Baskı
Sayfa Sayısı : 400
Kapak : Karton
Kağıt : 2.Hamur
Boyut : 135 X 215
Hakkında
Yorumlar
Resimler ve Dosyalar
Eserde kelam ilminin, İslam inancının hayata ve topluma ve medeniyete zihniyet ve ilkeler olarak yansımaları tespit edilmeye ve açıklanmaya çalışılmıştır.
Bu bağlamda insan, toplum, siyaset, hukuk ve medeniyete ilişkin çeşitli meseleler, kelam ilminin
tespit ettiği temeller açısından incelenmiş, bazen soru yakından analiz edilmiş bazen uzaktan
bütüncül bir bakışla değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Temel İslam ilimlerinden biri olan kelam ilminin yenilenmeye ve ayrıca yeni açılımlara ihtiyacı olduğu fikrinden hareket edilmiştir. Bu bağlamda, kelam ilminin çeşitli sosyal bilimlerle ilişki kurması gerektiği fikrinden hareket edilmiştir.
Eserin giriş bölümünde, bugün için, kelam ilminin, sosyal bilimlerin verilerinden yararlanması ama sosyal bilimler alanında ortaya konan teorilere de teslim olunmaması gerektiği; objektiflik iddiasında olan ama çoğu kez farklı dünya görüşlerine göre şekillenen sosyal bilimlere sorgulayarak yaklaşmasının önemi vurgulanmıştır. Kelam ilminin İslam inancını kesin delillerle tespit, ispat ve savunma rolüne vurgu yapılmış; sosyal bilimler alanında ortaya konan; din ve inançla ilgili farklı teoriler karşısında, kelam ilminin bunları sorgulamasının asli bir işlevi olduğu dile getirilmiştir.
Dinin ve din duygusunun kaynağına ilişkin farklı teorilere yer verilmiş ve bunların eleştirisi yapılmış, dinin kaynağı olan fıtrat ile vahiy arasındaki bağ dikkat çekilmiştir.
?İmanın Yapısal Özellikleri konusunda, kelamcıların dilsel tahlili ve nakil açısından yaklaşım yanında insan psikolojisi ve sosyoloji açısından meseleye yaklaşılmıştır. İslam akidelerinin bilince, hayata, topluma, medeniyete, kültüre, ilkesel düzeyde yansımalarına değinilmiştir..
Sonraki bölümde ?İnsani konu edilmiştir, insanın değeri, insanın toplumsal ve inanan bir varlık oluşu ortaya konmuş; insanı- için yaratılış gayesi ve yapısal özellikleri açısından bireysel özgürlüğünün hak ve zorunluluk olduğu açıklanmıştır.
?Din Özgürlüğünün Temelleri bölümünde de insan hakları arasında yer alan ve İslam'da önemli bir yeri olan din özgürlüğünün inanç temelleri, İslam'da din özgürlüğünü temellendiren(ta'sil) ,
haklılaştıran esaslar ortaya konmuştur.
Ayrıca, kitapta, modern batı düşüncesinde insan haklarının temellendiren kavramlar ve teoriler
açıklanarak bunların eleştirisi yapılmıştır.
Kitapta, ?Siyaset (İmamet-Hilafet) konusunda, din-siyaset ilişkisi farklı bir yaklaşımla ele alınmış,
İslam siyasi düşüncesine yön vermesi gereken umumi ilkeler ile İslam hukukçularının ve kelamcılarının görüşlerinden yararlanılmakla birlikte farklı yaklaşımlar ortaya konmuştur.

?Ekoloji bölümünde de insanın doğal çevreye yaklaşımını şekillendiren inançlar ve bunların
belirlediği ilkelere yer verilmiş; İslam'da ekolojik yaklaşımın temelleri tespite çalışılmıştır. İslam'da
doğadaki varlıkların Allah'ın varlığının, kudret, ilim ve hikmetinin delilleri olduğu; sıfat ve isimlerinin tecellileri olduğu, bu nedenle varlıkların ve canlı çeşitliliğinin bir değeri olduğu, İslam'ın adalet
ilkesinin her varlığa tabiatına uygun davranmayı gerektiği vurgulanmıştır. Yine İslam'da imtihan ve emanet inancının insanoğlunun doğayla ilişkilerine ne gibi ilkeler olarak yansıdığı da tespite çalışılmıştır.
TEMELLERDEN TOPLUMA - KELAM İLMİNDE SOSYAL AÇILIMLAR -
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
1. AÇILIM İHTİYACI
1.1. Sosyal Bilimlerin Doğuşu ve Teorileşmesi
1.2. İdeolojilerin Doğuşu
1.3. Bilim ve yaşam tarzı alanındaki köklü değişiklikler
2. AMAÇ VE ÖNEM
3. YÖNTEMLER
3.1. Kelamın Konu ve Amacını Korumak
3.1.1. Doğruluk ile işlev arasında doğru bir ilişki kurmak
3.1.2. İlahî Olanı Beşerî Olana İndirgememek
3.1.3. Kelamı sosyoloji ve tarihe indirgememek
3.1.4. Aracı amacın yerine koymamak
3.2. Bilinenlerin sınırlarını çizmek
3.2.1. Bilimsel veriler ile nazariyeleri ayırmak
3.2.2. Sorunu tek bilinmeyenli bir denklem gibi görmemek
3.2.3. Yorumların arkaplan ve amacının farkında olmak
3.2.4. Bir yaklaşımın mantığını tespit etmek
3.3. Küllî ve Usûlî Yaklaşım
DİNİN KAYNAĞI
1. DİNİ İNSANIN ZAAF VE EVRİMİNE DAYANDIRAN TEORİLER
1.1. SOSYOLOJİK TEORİLER
1.2. PSİKOLOJİK TEORİLER
1.2.1. Yansıtma Din Teorisi
1.2.2. Bilgi ve Kavramların Salt Duyumlardan Çıktığı Görüşü
1.3. İDEOLOJİK TEORİLER
1.3.1. Marksizm
1.3.2. Pozitivizm
2. DİNİN KAYNAĞI OLARAK VAHİY VE FITRAT
İMANIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
1. İMANIN PSİŞİK YAPISI
1.1. Akılla temellenen bilgi temeli
1.2. Duygularla Bütünleşen İrade Temeli
1.3. Salih amele motive edicilik
2. İMANIN SOSYOLOJİSİ: AİDİYET VE KİMLİK BİLİNCİ
DİN-BİLİM İLİŞKİSİ
1. DİN-BİLİM ÇATIŞMASININ MENŞEİ
1.1. Bilimin Dinî Dogmaların Sınırları İçine Hapsedilmesi: Skolastisizm
1.2. Bilim ve Din Arasındaki İlişkiyi Kaldırma: Fideist Anlayış
1.3. Bilimin dini yerini alması gerektiğini söyleme: pozitivist ideoloji
2. İSLAM AÇISINDAN BİLGİNİN VE BİLİMİN DEĞERİ
2.1. Hikmet Arayışı Olarak Bilim
2.2. İlahî İsimlerin şerhi Olarak Bilim
2.3. Kelamın ve İslam İlimlerinin Vesaili Olarak Bilim
3. BEŞERÎ BİLGİNİN SINIRLARI
4. DOĞA BİLGİSİNİ MANEVİYAT BİLGİSİYLE TAMAMLAMA
DİN-DEĞER İLİŞKİSİ
1. DEĞER KAVRAMI VE NİHİLİZM
2. İSLAM VE SANAT
2.1. Marifet ve Muhabbetten Çıkan Sanat
2.2. Tefekkür
DİNİN TEZAHÜRLERİ VE SEKÜLERLEŞME -TEVHİDİN HAYATA VE TOPLUMA YANSIMALARI-
1. SEKÜLERLEŞME VE SEKÜLERİZM
2. TEVHİDİN HAYATA VE TOPLUMA YANSIMALARI
2.1. BİREYSEL ALANA YANSIMALAR
2.1.1. Yalnızca Allah'a Kulluk
2.1.1.1. Allah Adına Hareket Etmemek
2.1.1.2. Aracısız Kulluk
2.1.1.3. Riyasızlık
2.1.2. Tevekkül: Maneviyat Gücü Olarak 'Allah'a Dayanma'

2.2. TOPLUMA YANSIMALAR
2.2.1. Eşitlik
2.2.1.1. Irk Ayrım

Okuyucu Yorumları